அறிவுசார் சொத்து உரிமைகள்

அறிவுசார் சொத்துரிமைகளை மீறுவது குறித்து ஏதேனும் கவலைகள் அல்லது புகார்கள் ஏற்பட்டால், மீறப்படுவதாகக் கூறப்படும் உரிமைகள் மற்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட தயாரிப்பு (கள்) ஆகியவற்றை அடையாளம் காண கீழேயுள்ள படிவத்தை பூர்த்தி செய்யுங்கள்.